Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kauslunde.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KAUSLUNDE  BADMINTON


§ 1.
NAVN
Stk. 1 Foreningens navn er KAUSLUNDE Badminton.  
Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune.

Stk. 2 Ændring af foreningens navn kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, og med efterfølgende godkendelse på hovedafdelingens førstkommende generalforsamling. For vedtagelse gælder det, at der på begge generalforsamlinger er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som stemmer derfor.

§ 2.
FORMÅL
Afdelingens formål er at dyrke og fremme interessen for idrætslige aktiviteter i alle aldersgrupper.

§ 3.
MEDLEMMER
Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.

§ 4.
TILSLUTNING
Afdelingen tilsluttes de hovedorganisationer, hvorunder de idrætslige aktiviteter naturligt hører hjemme.

§ 5.
AFDELINGENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1 
Afdelingen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer: formand, kasserer, sekretær, næstformand og et menigt medlem.

Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning. 

§ 6
GENERALFORSAMLING
Stk. 1
Generalforsamlingen, er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Afdelingen afholder generalforsamling hvert år, inden udgangen af april måned. Formanden er ansvarlig for, at indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor valgene skal foregå bekendtgøres på en måde, så samtlige medlemmer får adgang til at blive orienteret om mødet, og at valg skal finde sted.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.


Stk. 3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen, hvor alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, har kun medlemmer, som ikke er i restance, og som er over 14 år, stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst, og efter normal varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 5
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse m.v.
6. Eventuelt.

§ 7
REGNSKAB
Stk. 1
Afdelingens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
I afdelingens kasse indgår kontingent fra afdelingens aktive og passive medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrangementer.

Stk. 3
Kassereren fører afdelingens regnskab og er ansvarlig for afdelingens kasse. 
Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse, samt fremlægges på hovedafdelingens generalforsamling til orientering.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.


§ 8 
BESTYRELSEN
Stk. 1
Afdelingens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer. Formanden er på valg i ulige årstal. Kassereren er på valg i lige årstal. Alle vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og næstformand, samt et menigt medlem.
Der vælges 1 suppleant som vælges for 1 år.
På generalforsamlingen vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.

Stk. 2
Bestyrelsen leder foreningens daglige virke og er bemyndiget til at beslutte aktiviteter under hensyn til budget og foregående års virke, herunder tilmelding af hold, ansættelse af trænere og deres aflønning, samt alle øvrige områder, hvis økonomiske rækkevidde ikke væsentligt overstiger det på den sidste generalforsamling godkendte regnskab.

Stk. 3
Foreningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

Stk. 4
Bestyrelsen kan til enhver tid slette et medlem, hvis opførsel er uforenelig med afdelingens formål.

§ 9
TEGNINGSRET
Stk. 1 
Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2 
I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer, ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens medlemmer om de trufne dispositioner.

§ 10
OPLØSNING
Foreningens kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Ved opløsning af foreningen, deponeres eventuel fast ejendom, samt kassebeholdning og inventar i et år, med henblik på at muliggøre en reetablering af foreningen. Efter et år doneres midlerne til velgørende formål besluttet af bestyrelsen.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt den 18. april 2013.